Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Ontwerpbureau Munt

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ontwerpbureau Munt: de onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen van grafische en visuele communicatie-uitingen, gevestigd te [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ontwerpbureau Munt een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ontwerpbureau Munt en de klant, waarbij Ontwerpbureau Munt zich verplicht tot het leveren van grafische en visuele communicatie-uitingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ontwerpbureau Munt en de klant.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Ontwerpbureau Munt zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. Indien deze informatie onvolledig of onjuist blijkt te zijn, kan Ontwerpbureau Munt de offerte of aanbieding aanpassen of intrekken.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of aanbieding van Ontwerpbureau Munt schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van Ontwerpbureau Munt zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Ontwerpbureau Munt is gerechtigd om periodiek de prijzen aan te passen. Prijswijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de klant medegedeeld.

4.3 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

4.4 Indien de klant niet tijdig betaalt, is Ontwerpbureau Munt gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten en is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Artikel 5 – Levering en levertijd

5.1 Ontwerpbureau Munt zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden binnen de afgesproken termijn te leveren.

5.2 De levertijd is gebaseerd op de omvang en complexiteit van de werkzaamheden. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ontwerpbureau Munt.

5.3 Levering van de grafische en visuele communicatie-uitingen geschiedt in principe elektronisch. Indien de klant dit wenst, kan Ontwerpbureau Munt ook zorgdragen voor een fysieke levering.

5.4 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de grafische en visuele communicatie-uitingen gaat over op de klant op het moment van levering.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Ontwerpbureau Munt ontworpen grafische en visuele communicatie-uitingen, waaronder begrepen auteursrechten en rechten op tekeningen en modellen, berusten uitsluitend bij Ontwerpbureau Munt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 De klant verkrijgt door betaling van de factuur het gebruiksrecht van de grafische en visuele communicatie-uitingen voor het overeengekomen doel en binnen de overeengekomen termijn.

6.3 Het is de klant niet toegestaan om de grafische en visuele communicatie-uitingen te verveelvoudigen, te verspreiden, te publiceren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Ontwerpbureau Munt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Ontwerpbureau Munt.

7.2 De aansprakelijkheid van Ontwerpbureau Munt is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de overeenkomst.

7.3 Ontwerpbureau Munt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Ontwerpbureau Munt is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oproer, pandemieën, stakingen, brand, waterschade, storingen in de energie- of materiaalaanvoer, transportbelemmeringen, werkonderbrekingen, ziekte of uitval van personeel van Ontwerpbureau Munt en storingen in (telecommunicatie-)netwerken.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Indien er geschillen ontstaan tussen Ontwerpbureau Munt en de klant, zullen partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen.

9.2 Indien het niet lukt om het geschil in onderling overleg op te lossen, is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

9.3 Op de overeenkomst tussen Ontwerpbureau Munt en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

10.2 Partijen zullen in een dergelijk geval overleg plegen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10.3 Ontwerpbureau Munt behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen van kracht worden nadat de klant hiermee heeft ingestemd.

10.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [vul hier het KvK-nummer van Ontwerpbureau Munt in] en kunnen worden geraadpleegd op de website van Ontwerpbureau Munt.

Gedaan te Doesburg, op 4-5-2023.

Namens Ontwerpbureau Munt,

Thomas Venema

Ontwerpbureau Munt.

Laten we praten

Laten we praten